Måden vi er sammen på i FDF Fredericia Søndermarken

Som leder har man et stort ansvar i forhold til de børn, man er betroet. Man er forbillede og rollemodel – og lægger rammerne for, den måde man er sammen på. Det er derfor vigtigt altid at have en levende samtale om, hvad det vil sige at være ansvarlig leder. I FDF Fredericia Søndermarken har vi nedenstående samværsregler:

Ledersamtale om lederansvar

Vi passer på alle frivillige medlemmer i vores kreds. Derfor får alle voksne i FDF Fredericia Søndermarken en samtale med en kredsleder, hvor den voksne (+18 år) bliver klædt på til at være leder i FDF. Under samtalen får man bl.a. en snak omkring FDFs formål, værdigrundlag og ambition. Herudover snakker man om ens egne ønsker og ambitioner i kredsen samt alt det praktiske omkring det at have en leder-rollesamt og det at være forbillede for børn og unge.

FDFs formål og ambition

Formålet med FDF er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.
I FDF Fredericia Søndermarken forsøger vi at møde børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset race og social status. Vi ligger desuden stor vægt i FDFs ambition; at gir’ børn og unge et ståsted at møde verden fra.

Vi er gode ved hinanden

Vi ønsker at møde hinanden med en ordentlig omgangstone båret af respekt og tillid. Ledere og børn skal således tale pænt til hinanden uden sjofle tilråb og nedsættende bemærkninger. Man behandler hinanden, som man selv ønsker at blive behandlet. Lederne i kredsen arbejder aktivt på at alle respekterer og overholder dette på alle tider i FDF.

Vi passer på hinanden

I FDF forsøger vi at passe bedst muligt på hinanden. Det betyder bl.a. at der på alle arrangementer, møder, weekendtur og lejr deltager der som hovedregel altid mindst to voksne ledere og helst af forskelligt køn. Drenge og piger sover altid hver for sig.
Vi respekterer hinandens blufærdighed ved omklædning og badning, og sørger for at drenge og piger altid har mulighed for at vaske sig og bade hver for sig.
I FDF forsøger vi med enkle adfærdsregler at undgå tilfælde hvor voksne og børn kan føle sig misforstået eller krænket. Derfor er der altid to voksne til stede, ingen låste døre hvor man som voksen er alene med børn eller unge – og alle sover i hver sin seng.

Alkohol

Lederne må ikke nyde alkohol i forbindelse med et FDF-arrangement, hvor der er børn tilstede eller man har en lederrolle overfor dem.
På lejr med overnatning kan lederne nyde et glas i forbindelse med lederhygge, når børnene er i seng. Der er altid minimum to ledere som er lejransvarlige og derfor holder sig fra alkohol.

Rygning

Der må ikke ryges indendørs. Rygning foregår udendørs på aftalt sted. Vi ønsker ikke at sende et signal om at der er ”sejt” at ryge. Derfor forsøger vi at holde rygning usynligt, i det omfang det er muligt.

Ledererklæring og børneattester

Kredsens medlemmer over 18 år skal underskrive landsforbundets ledererklæring.
Kredsens medlemmer over 16 år skal give samtykke til indhentning af særlige oplysninger (§36 – de såkaldte ”pædofiliattester/børneattester”) fra Det Centrale Kriminalregister. Har man en dom for seksuelle overgreb mod børn og unge, kan man ikke være leder i kredsen.
Deltager der andre folk over 16 år på kredsens lejre skal der ligeledes hentes en børneattest på dem.

Hvad nu hvis…

Hvis en af de ovenstående ”regler” overtrædes el.lign. skal kredslederen/kredsledelsen eller kredsformanden underrettes. ALLE henvendelser fra pressen må kun besvares af den aftalte kredsleder. I dennes fravær er det formanden.

Samværsreglerne

Ovenstående samværsregler tages jævnligt op på leder- og bestyrelsesmøder og fornyes på et årligt fællesmøde.